Board logo

标题: 希望添加产量模式与自动擦写模式 [打印本页]

作者: molicn    时间: 2020-4-24 05:23     标题: 希望添加产量模式与自动擦写模式

希望软件更加强大,可以参考硕飞编程程序设计样式。新增方便开发与量产人员比较需要的几个功能产量以及自动编程。
QQ截图20200424052307.png
2020-4-24 05:22
QQ截图20200424052513.png
2020-4-24 05:22
QQ截图20200424052524.png
2020-4-24 05:22


图片附件: QQ截图20200424052307.png (2020-4-24 05:22, 45.91 KB) / 下载次数 22
http://forums.xgecu.com/attachment.php?aid=77&k=e1548abd64efeda94f9f562abe6f706e&t=1606749501&sid=P80MTe图片附件: QQ截图20200424052513.png (2020-4-24 05:22, 26.15 KB) / 下载次数 13
http://forums.xgecu.com/attachment.php?aid=78&k=40852e45453546495432c7af8853110b&t=1606749501&sid=P80MTe图片附件: QQ截图20200424052524.png (2020-4-24 05:22, 38.7 KB) / 下载次数 19
http://forums.xgecu.com/attachment.php?aid=79&k=e15ff545161ac74a7f80c9ad0b0b9c71&t=1606749501&sid=P80MTe


作者: admin    时间: 2020-4-24 09:04

回复 1# molicn
量产功能,本来就是完整的,大部分芯片默认的方式已经是其他编程器的量产模式。删除, 烧写,校验等都是一键编程。
多机(最多4机)同时编程,也是一样的情况,我们的量产方式只是与其他编程器设置方法稍有不同。
T1.jpg
2020-4-24 09:22T2.jpg
2020-4-24 09:22


图片附件: T1.jpg (2020-4-24 09:22, 31.31 KB) / 下载次数 19
http://forums.xgecu.com/attachment.php?aid=80&k=088ed44a18296b8da555566c1a0af727&t=1606749501&sid=P80MTe图片附件: T2.jpg (2020-4-24 09:22, 38.25 KB) / 下载次数 20
http://forums.xgecu.com/attachment.php?aid=81&k=ed45760461832898bf4b908341d87d6e&t=1606749501&sid=P80MTe


欢迎光临 XGecu Programmer Forums (http://forums.xgecu.com/) Powered by Discuz! 7.2